COV Euphonia

Lid worden

Singen ist das Fundament zur Musik in allen Dingen – Georg Philipp Telemann

Repetitieavond

Het koor repeteert op dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1 te Rhenen. We beginnen met wat vocale oefeningen. Dat helpt ons om goed voorbereid aan het volgende programmapunt te beginnen: het instuderen van een onderdeel van het werk dat we onderhanden hebben. Iedere stemsoort komt uitgebreid aan bod en moeilijke passages worden extra doorgenomen. Dirigent Bas Ramselaar en pianiste Elly Meijer staan borg voor een professionele aanpak. In de pauze (21.00 – 21.15 uur) is er gelegenheid om iets te drinken en even bij te praten.

Kopie van IMG_6704

Er wordt gewerkt aan de hand van een repetitieschema, zodat ieder zich ook thuis al kan voorbereiden.

Voor de thuisstudie wordt veel gebruik gemaakt van internet, m.n. van de sites cyberbass.com, choralia.net en koorpartijen.nl.

Open repetitieavond

Euphonia houdt regelmatig een open repetitieavond. Deze avonden worden aangekondigd onder Nieuws.

Lidmaatschap

Ons koor kent verschillende vormen van lidmaatschap.

We streven ernaar dat het koor zoveel mogelijk is samengesteld uit vaste leden. Dat zijn koorleden die zich voor onbepaalde tijd aan het koor verbinden.
Nieuwe leden zijn altijd welkom. We maken geen onderscheid in kerkelijke achtergrond of afkomst en hanteren geen leeftijdsgrens.
Het maximale aantal leden is 75, dit heeft te maken met het aantal beschikbare plaatsen op het podium.

De Open Repetitie is een goede en mooie gelegenheid om kennis te maken met koormuziek, de sfeer te proeven, om daarna een paar repetities mee te maken om te ervaren of koorzang bij je past.

Naast vaste leden kennen we ook andere vormen van lidmaatschap. Dat zijn vormen van lidmaatschap voor een bepaalde tijd.

Aspirantleden
Belangstellende meldt zich aan (bijv. op de Open Repetitie) en wil een maand meedraaien om te ervaren hoe het is om bij een groot koor te zingen. Is de ervaring positief, dan wordt na ca. een maand een stemtest afgenomen. Bij een positieve uitslag kan het aspirant-lid besluiten lid van Euphonia te worden. Belangstellende wordt na de kosteloze proefmaand vast lid van Euphonia. De contributie bedraagt €25,00 per maand.

Projectleden
A. Belangstellende meldt zich aan uit interesse een bepaald koorwerk mee te kunnen zingen.
Als de bezetting van het koor dit toelaat, wordt een stemtest afgenomen en bij een positieve uitslag ervan wordt de belangstellende projectlid voor de gehele periode dat het muziekstuk wordt ingestudeerd. Het projectlid zingt de hele repetitieperiode mee (min. 80% aanwezigheid), neemt deel aan de koordag en aan de generale repetitie. De contributie bedraagt € 25,00 per maand. Na de uitvoering van het concert kan het projectlid besluiten vast lid te worden of het tijdelijk lidmaatschap te beëindigen.

B. Het koor heeft behoefte aan ondersteuning van Sopranen, Alten, Tenoren of Bassen bij
een bepaald muziekstuk (bijvoorbeeld de Johannes Passion) en roept zangers via Facebook, website en leden op om mee te zingen. Vaak is dit voor een periode van enkele maanden.
Een vereiste is dat men koorervaring heeft, het muziekstuk al kent/eerder heeft gezongen dan wel de partij zelfstandig kan instuderen. In overleg met de dirigent en bestuur legt de projectzanger bij de start een stemtest af. Verder zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Het projectlid zingt de hele repetitieperiode mee (min. 80% aanwezigheid), neemt deel aan de koordag en aan de generale repetitie. De contributie bedraagt € 25,- per maand voor de periode dat men meezingt.

Gastleden
Indien het voor de bezetting van een uitvoering gewenst is, nodigt het bestuur in nauw overleg met de dirigent, gastleden uit om ons koor te versterken. Gastleden zijn bij voorkeur lid van een ander koor. Gastleden betalen geen contributie.

Tot slot
Het bestuur bepaalt, met inachtneming van de balans tussen de stemsoorten en de verhouding vaste leden versus projectzangers, hoeveel projectzangers geplaatst kunnen worden.
Rekening houdend met het bovenstaande wil het bestuur graag vooraf op de hoogte worden gebracht van een nieuwe aanmelding.
Als een koorlid een nieuw lid wil aanmelden, brengt men eerst de secretaris of een van de andere bestuursleden hiervan op de hoogte.
Het bestuur kan in sommige situaties van bovenstaande afspraken afwijken.